ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na „Organizację obecności na zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, realizowaną w ramach projektu „Prezentacja marek produktowych spółki Rockon na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia rozpoznawalności eksportowej.”, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej, PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Data ogłoszenia oferty: 07.09.2017

Dokumenty w formie pdf do pobrania:

Zapytanie ofertowe_Rockon

Załącznik 1_ opis przedmiotu zamówienia_Rockon
Załącznik 2_wzór formularza ofertowego Rockon
Załącznik 3_wzór oświadczenia_Rockon
Załącznik 4_ wzór wykazu usług_Rockon
Załącznik 5_wzór umowy_Rockon